Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Biz Hosting onderdeel van Made I.T. (hierna “BIZ HOSTING”) is een rechtspersoon naar Belgisch recht met haar maatschappelijke zetel te Schransdijk 7A, 2440 Geel en geregistreerd met ondernemingsnummer 0653.855.818. BIZ HOSTING is online bereikbaar via www.bizhosting.be (sales@bizhosting.be of support@bizhosting.be). BIZ HOSTING is vooral actief op de domeinen van webhosting, verhuren van decicated servers, domeinregistraties, reseller webhosting, aanbieden van VPS pakketten en colocatie-oplossingen. Op alle producten/ diensten van BIZ HOSTING zijn in principe enkel de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden van toepassing, dewelke voorgaan op de algemene voorwaarden van de Klant.
Iedere Klant die beroep doet op de producten/diensten van BIZ HOSTING erkent kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te hebben aanvaard. Iedere klant erkent dat deze Algemene Voorwaarden exclusief van toepassing zijn op diens contractuele relatie met BIZ HOSTING, met uitsluiting van en ongeacht enige andere bepalingen en voorwaarden vanwege een derde partij waarmee de Klant verbonden zou zijn.
Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze.
De Klant: hiermee wordt de afnemer bedoeld, zowel natuurlijke persoon als rechtspersoon, afnemer voor beroepsdoeleinden of consument in zoverre er voor de consument geen afwijkende bepalingen van toepassing zijn. In dat laatste geval wordt de natuurlijk persoon die handelt buiten de noodwendigheden van zijn beroep conform de vigerende Consument.

Prijzen

Al onze prijzen zijn nettoprijzen in euro, exclusief btw. Alle taksen, rechten en kosten verschuldigd bij de levering of nadien, vallen ten laste van de Klant.
Prijzen die door BIZ HOSTING in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend en niet bindend tenzij anders aangegeven. De overeenkomst komt in dit geval maar tot stand bij uitdrukkelijke bevestiging van BIZ HOSTING. Prijzen in offertes kennen een geldigheidstermijn van maximaal dertig (30) dagen na de datum van het uitschrijven van de offerte, tenzij anders aangegeven. De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan heeft BIZ HOSTING het recht de prijzen aan te passen.
BIZ HOSTING behoudt zich tevens het recht voor de prijzen van lopende overeenkomsten aan te passen indien haar leverancier een prijsstijging doorvoert.
De Consument heeft in voormelde gevallen het recht om binnen de acht dagen na kennisgeving van deze aanpassing, de overeenkomst op te zeggen, doch zonder op enige vergoeding aanspraak te maken.

Levering

BIZ HOSTING verklaart de producten/diensten aan de Klant te leveren zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
De Klant verbindt zich ertoe de producten/diensten bij levering onmiddellijk te controleren op zichtbare gebreken.
Wanneer BIZ HOSTING de goederen opstuurt naar de Consument, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de Consument op het moment dat hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter over op de Consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de Consument de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de onderneming was geboden. Deze vervoerkosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de Klant. De Klant is ertoe verplicht de goederen in ontvangst te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd. Indien om welke reden dan ook de Klant niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de Klant waarbij BIZ HOSTING zich het recht voorbehoudt om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling noch rechterlijke tussenkomst.

Leveringstermijn

De vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Er moet telkens rekening gehouden worden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Wijzigingen gevraagd door de Klant hebben tot gevolg dat de bedongen leverings- of uitvoeringstermijn automatisch worden verlengd. Elke afwijking dient schriftelijk te gebeuren. Eventuele vertraging in de levering, kan t.a.v. de Klant geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Tenzij de partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, levert BIZ HOSTING de goederen door het fysieke bezit van of de controle over de goederen onverwijld (doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst indien de afnemer een Consument betreft). Indien BIZ HOSTING niet voldaan heeft aan zijn verplichting om de goederen op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de vorige paragraaf bedoelde termijnen te leveren, verzoekt de Consument hem de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is en minstens 30 dagen bedraagt.
Indien BIZ HOSTING de goederen niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de Consument het recht de overeenkomst te beëindigen middels aangetekende zending binnen de 8 dagen daarna. Bij beëindiging van de overeenkomst vergoedt BIZ HOSTING onverwijld alle uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen. Zo er sprake is van een bijkomende schadevergoeding kan deze nooit meer bedragen dan 25% van de oorspronkelijke aankoopprijs.

Betaling

BIZ HOSTING is gerechtigd bij de totstandkoming van de overeenkomst de volledige aankoopprijs te vragen dan wel een voorschot van minimaal 50% zo zij dit verkiest.
Alle facturen zijn contant betaalbaar op hun vervaldag, tenzij anders werd bedongen. De Klant dient de factuur te betalen binnen veertien (14) kalenderdagen na facturatiedatum tenzij anders vermeld wordt op de factuur. Bij niet- betaling behoudt BIZ HOSTING zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest, gelijk aan de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties op jaarbasis worden aangerekend. Ten aanzien van de Consument heeft BIZ HOSTING het recht, na een ingebrekestelling maar zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, een verwijlinterest gelijk aan de wettelijke intrestvoet inzake burgerlijke zaken aan te rekenen. Bij laattijdige betaling, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag met een absoluut minimum van 25 EUR. Onkosten verbonden aan onbetaalde facturen, evenals andere inningskosten, zoals kosten voor juridische bijstand, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de Klant/Consument afzonderlijk afgerekend.
De niet-betaling van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten en diensten blijven de exclusieve eigendom van BIZ HOSTING tot op het moment van ontvangst van de gehele betaling vanwege de Klant.

Annulatie

 1. Voor de Consument geldt een herroepingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen of, bij diensten, na het sluiten van de overeenkomst, doch enkel in zoverre de verkoop op afstand gebeurde (bv. bij aankopen via de webshop). De Consument oefent deze geldig uit door binnen deze termijn BIZ HOSTING op de hoogte te brengen van zijn beslissing hiertoe middels email dan wel aangetekende zending of het via het modelformulier wat te verkrijgen is via onze website.
  Indien de uitvoering van de overeenkomst door BIZ HOSTING nog niet is aangevat, gebeurt deze zonder kosten, behoudens de directe kosten voor terugzending en eventuele kosten voor waardevermindering. BIZ HOSTING vergoedt alle van de Consument ontvangen betalingen inclusief leveringskosten onverwijld en binnen de 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de Consument tot herroeping, op voorwaarde dat de Consument heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden of de goederen zijn ontvangen door BIZ HOSTING. Indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere levering dan de door BIZ HOSTING goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, is BIZ HOSTING niet gehouden deze terug te betalen.
  Indien de uitvoering reeds is aangevat op uitdrukkelijk verzoek door de Consument voor het verstrijken de herroepingstermijn, dient de Consument aan de onderneming een evenredig bedrag te betalen voor hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de Consument BIZ HOSTING ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst, met een minimum van 25% van de aankoopprijs.
  Indien BIZ HOSTING hogere schade kan aantonen, dient ook deze vergoed te worden door de klant.
 2. Voor al de overige gevallen geldt: in geval van annulering van de overeenkomst door de Klant, behoudt BIZ HOSTING de keuze tussen enerzijds uitvoering van de overeenkomst en anderzijds de ontbinding ten laste van de Klant met schadevergoeding en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. In het laatste geval is de Klant een forfaitair bedrag verschuldigd ten belope van 25% van de prijs van de bestelling, met een minimum van 25 EUR. De reeds gemaakte kosten vallen ten laste van de Klant. In het geval dat de bestelling specifiek op maat is voor de Klant en BIZ HOSTING de bestelde goederen niet zonder meer binnen redelijke termijn kunnen geacht worden dienstig te zijn voor een andere Klant, is de gehele bedongen prijs aan BIZ HOSTING verschuldigd. Eén en ander steeds onder voorbehoud van hogere vergoeding wanneer BIZ HOSTING hogere schade kan aantonen.
 3. Indien de goederen niet tijdig worden afgehaald, zijn – o.a. conform art. 3 – de gemaakte kosten ter bewaring conform de gebruikelijke tarieven ten laste van de Klant.
 4. Retourneren van verkochte goederen is, in voorkomend geval, enkel toegestaan binnen de 14 kalenderdagen. Enkel goederen die volledig nieuw zijn worden aangenomen. De verpakking mag niet beschadigd zijn.

Klachten

De ingebruikname geldt onherroepelijk als definitieve aanvaarding, onder voorbehoud van de volgende clausule:
Koop-verkoop: de goederen dienen door de Koper gekeurd te worden bij de levering. De Koper kan zich niet meer beroepen op enige laattijdigheid, non-conformiteit of gebrekkigheid van de geleverde goederen tenzij zijn gemotiveerde klacht binnen de 8 kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis is gebracht van BIZ HOSTING.
Voor verborgen gebreken geldt dat een klacht op dezelfde manier BIZ HOSTING dient te bereiken na ontdekking ervan.

Uitdrukkelijk ontbindend beding

Bij niet-betaling van enige verschuldigde som op de vervaldag is BIZ HOSTING gerechtigd om ten allen tijde en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle overeenkomsten met de Klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de Klant met uitwerking op datum van verzending, zonder enige noodzaak deze ontbinding in rechte te vorderen. Dit uitdrukkelijk ontbindend beding vormt een wezenlijke bepaling van deze overeenkomst.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van BIZ HOSTING blijft beperkt tot iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die het gevolg is van de uitvoering van de verbintenissen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden.
In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de koper/opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij BIZ HOSTING in de mogelijkheid wordt gesteld om de desbetreffende tekortkoming te herstellen.
BIZ HOSTING is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, inclusief, doch niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van clientèle , etc.
BIZ HOSTING kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen van haar diensten. Onderbrekingen van onze diensten zijn gedekt door een Service Level Agreement (hierna “SLA”) indien de Klant deze heeft afgesloten.
Uit onderbrekingen voortvloeiende schadevergoedingen zijn maximaal beperkt tot de schriftelijk overeengekomen SLA’s of tot de op dat moment actuele aankoopprijs van de producten/diensten.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een adequate back-up van de gegevens die hij op onze servers plaatst. BIZ HOSTING kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens, email, documenten, etc. BIZ HOSTING verbindt zich enkel en alleen tot het kosteloos terugplaatsen van de gegevens van het back-up medium naar haar dataservers, indien de integriteit van de gegevens werd aangetast door een voorval waarvoor zij uitdrukkelijk garantie had verleend.
In geval van overmacht is BIZ HOSTING gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht, zonder recht op schadevergoeding bij de Klant.
Indien de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan vijfenveertig (45) kalenderdagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, zonder dat er schadevergoeding verschuldigd is. Reeds geleverde prestaties worden in verhouding aangerekend aan de Klant.

Grenzen aan het gebruik

In principe staat het de Klant vrij de gehoste ruimte naar eigen inzicht in te vullen, voor zover hij hierbij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derden, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden.
De Klant die beroep doet op de hosting van BIZ HOSTING mag onder geen enkel beding de aangeboden diensten en faciliteiten aanwenden voor het uitvoeren van activiteiten die inbreuk doen op de wet. Noch mag de Klant de diensten en faciliteiten van BIZ HOSTING aanwenden om op enige wijze schade of hinder te veroorzaken ten aanzien van BIZ HOSTING.
Het is de Klant in geen geval toegestaan om de gehoste ruimte te gebruiken voor volgende doeleinden en dient BIZ HOSTING voor enige vordering door derden door dergelijke overtreding te vrijwaren zo in hoofdsom, aankleven en (gerechts)kosten, met een minimum van 5.000 EUR per vastgestelde inbreuk, onder voorbehoud van aantoonbare hogere schade in hoofde van BIZ HOSTING:

 • Gebruik van processen, programma’s, spammingtechnieken of andere praktijken die BIZ HOSTING of andere partijen kunnen hinderen of schade toebrengen, ongeacht of dit een werkelijke invloed heeft op de hostingdiensten van BIZ HOSTING;
 • Gebruik met het oog op de promotie en/of distributie van verboden producten en diensten, zoals illegale drugs, illegale wapens, goederen waarop een embargo rust en dergelijke;
 • Gebruik met het oog op de promotie, het aanzetten tot het faciliteren en/of verrichten van illegale of strafrechtelijk sanctioneerbare handelingen en activiteiten. Dit moet op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden en bevat onder andere het stellen van frauduleuze handelingen en de distributie en promotie van bijvoorbeeld (kinder)pornografisch materiaal.
 • Gebruik met het oog op het ongevraagd binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (‘hacking’) waarbij de Klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
 • Schendingen van de intellectuele eigendom van rechthebbende derden.
 • Iedere mogelijke verwijzing naar websites van derden die gebruikt worden voor niet- toegelaten handelingen.
  Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.
  BIZ HOSTING behoudt zich het recht de hosting tijdelijk of definitief te onderbreken en dit zonder tegenprestatie indien er inbreuk wordt gepleegd op de algemene voorwaarden.

Support – al dan niet dringend

BIZ HOSTING biedt de Klant indien gewenst bijstand en ondersteuning. Deze dienstverlening is een apart te betalen service, tenzij de dienstverlening is inbegrepen in een overeenkomst, in een SLA of voorkomt op de lijst van niet-betalende dienstverlening hieronder. Dienstverlening die zijn oorzaak vindt in een fout van de Klant is sowieso betalend. De prestaties van BIZ HOSTING worden aan het einde van de dienstverlening of het einde van de maand (eventueel in groep) gefactureerd aan de Klant. De facturatie gebeurt op basis van de geleverde prestaties aan de hand van een startvergoeding, uurtarief en desgevallend een weekendtoeslag.
Voor elke Klant die geen SLA heeft afgesloten én die gebruik maakt van dienstverlening buiten de overeenkomst om, is BIZ HOSTING gerechtigd een startvergoeding aan te rekenen. Een SLA-Klant die buiten de SLA ondersteuning wenst, is geen startvergoeding verschuldigd. Het standaard uurtarief geldt op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tijdens de kantooruren tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Buiten de kantooruren, tijdens weekends, feest- en brugdagen geldt het tarief wachtdienst. Op zaterdag, zon- en feestdagen is het tarief wachtdienst van toepassing waarop nagemelde toeslag zal worden aangerekend.
De tarieven variëren als volgt:

 • Startvergoeding: 150 EUR
 • Standaard uurtarief: vanaf 50 EUR/uur
 • Uurtarief wachtdienst: vanaf 75 EUR/uur
 • Zaterdagtoeslag: 150%
 • Toeslag zondag- en feestdagen: 200%

De facturatie gebeurt:

 • Wanneer het standaard uurtarief van toepassing is: per begonnen kwartier, met een minimum van één kwartier.
 • Wanneer het weekendtarief van toepassing is: per begonnen uur, met een minimum van één uur.

Volgende dienstverlening is niet betalend (limitatieve opsomming):

 • Dienstverlening veroorzaakt door een toerekenbare en aantoonbare fout van BIZ HOSTING of van haar aangesteld. Overmacht is geen fout van BIZ HOSTING.
 • Dienstverlening gedekt door een serviceovereenkomst of SLA, en énkel die specifiek omschreven dienstverlening.
 • Dienstverlening in het kader van onze ‘shared’ producten (shared webhosting, domeinnaam registratie, reseller webhosting, backup,..) die minder dan 15 minuten in beslag neemt.
 • Dienstverlening in het kader van het opleveren van producten en/of diensten tenzij dit anders vermeld is op de offerte of bestelbon.

Domeinnamen

Bij bestelling van een domeinnaam verklaart de Klant zich eveneens akkoord met het reglement van de verantwoordelijke registrar voor die extensie (bijvoorbeeld voor de .BE-extensie verklaart de Klant zich akkoord met het reglement van DNS.BE inzake de registratie van de domeinnaam). Aangekochte domeinnamen komen in geen geval in aanmerking voor een (gedeeltelijke) terugbetaling.
BIZ HOSTING draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid in het geval haar Klanten een domeinnaam te kwader trouw registreren, een domeinnaam opgeven dewelke een inbreuk uitmaakt op de rechten van derden, etc.
De Klant zal BIZ HOSTING telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden, zo in hoofdsom, (gerechts-)kosten en aankleven, als gevolg van de registratie, door de Klant, van een bepaalde domeinnaam.

Intellectuele eigendomsrechten

Iedere Klant die inhoud toevoegt op onze servers, is verantwoordelijk voor de intellectuele eigendomsrechten die daarop rusten. De Klant verklaart geen handelingen te zullen stellen die op enige wijze een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij. De schendingen door een Klant van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, kunnen in geen geval worden toegeschreven aan BIZ HOSTING. Eventuele feitelijke of rechtsgevolgen zijn volledig voor rekening van de Klant. De Klant dient BIZ HOSTING in voorkomend geval te vrijwaren voor elke mogelijke aanspraken door derden, zo in hoofdsom, (gerechts-)kosten en aankleven.
BIZ HOSTING benadrukt dat haar creaties als intellectuele eigendom beschermd worden door het Wetboek Economisch Recht (Boek IX). Deze creaties worden met name beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankenrecht, tekeningen – en modellenrecht en door andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten.
Het is aan iedere Klant verboden de creaties van BIZ HOSTING, zonder de uitdrukkelijke toestemming vanwege BIZ HOSTING, geheel of gedeeltelijk te reproduceren of te distribueren, of daar op enige andere wijze misbruik van te maken. De Klant die, ten nadele van BIZ HOSTING, een schending begaat op de voorgenoemde intellectuele eigendomsrechten, dient zich bewust te zijn van een eventuele gerechtelijke en strafrechtelijke vervolging.
BIZ HOSTING heeft vanwege de Klant recht op een forfaitaire schadevergoeding van 5.000 EUR per vastgestelde inbreuk, onder voorbehoud van haar rechten om een hogere aantoonbare schadevergoeding te eisen.

Privacy

Bepaalde persoonsgegevens worden elektronisch opgeslagen in de systemen van BIZ HOSTING. BIZ HOSTING garandeert dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende wetgeving, zijnde voornamelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Voor een verder begrip van de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, en voor een overzicht van de maatregelen die wij treffen om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u graag door naar onze Privacy verklaring, dewelke u kan terugvinden op onze website.
BIZ HOSTING zal persoonsgegevens van Klanten enkel gebruiken voor haar eigen administratieve en commerciële doelen. De gegevens zullen in geen geval overgedragen worden aan derden.
BIZ HOSTING verklaart de persoonsgegevens van haar Klanten naar haar beste vermogen te beschermen.
Elke Klant heeft het recht op inzage en verbetering van de gegevens in onze bestanden die op hem betrekking hebben. Hiertoe dient de Klant, met bewijs van zijn identiteit, een verzoek te richten naar support@bizhosting.be.
BIZ HOSTING kan IP adressen, browsertypes, operating systems en pagina’s via dewelke de Klant landde op de homepage van BIZ HOSTING opslaan. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website en webshop te optimaliseren. De website(s) van BIZ HOSTING maken gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om de site beter af te stemmen en de gebruiker te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. De cookies kunnen geweigerd en verwijderd worden maar BIZ HOSTING kan dan geen behoorlijke werking van de site garanderen. De Klant dient de helpfunctie van zijn browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Overige bepalingen

Op al onze diensten zijn tevens de dedicated- en VPS-servervoorwaarden van toepassing. Voor alle abonnementen afgesloten voor servers (VPS, dedicated servers) en colocatie is een opzegtermijn van dertig (30) dagen te respecteren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met BIZ HOSTING. De opzegtermijn gaat in op de eerste van de maand volgend op deze waarin BIZ HOSTING kennis heeft genomen van de opzeg. Een opzeg kan geldig gebeuren via support@bizhosting.be.
Op alle uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Alle geschillen omtrent de geldigheid en interpretatie van deze algemene voorwaarden, of omtrent de interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van de overeenkomsten die BIZ HOSTING sluit met haar Klanten, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Laatste aanpassing: 01/01/2021